Besteld voor 22.00? Morgen in huis!
Gratis verzending vanaf €50
We hebben ook zaterdag levering
Klantenservice: [email protected]

Algemene Voorwaarden & Disclaimer

Ayurveda4all 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden & Disclaimer
Toepasselijkheid
Artikel 1
1. Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de navolgende
voorwaarden van toepassing, tenzij met de wederpartij, verder afnemer genoemd, anders is
overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing tenzij deze door ons uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn aanvaard.
 
Aanbiedingen en prijzen
Artikel 2
1. Uitsluitend afnemers die zich kunnen identificeren als wederverkoper zijn gerechtigd producten tegen
inkoopprijs bij ons te bestellen. In alle andere gevallen leveren wij uitsluitend tegen de adviesverkoopprijs.
2. Onze schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend. Schriftelijke aanbiedingen zijn geldig gedurende een
termijn van dertig dagen, tenzij anders vermeld. Ingeval afnemer een door ons gedaan vrijblijvend aanbod
aanvaardt, hebben wij desalniettemin het recht het aanbod binnen acht werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen. De prijzen genoemd in de aanbieding zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Wij behouden ons het intellectuele eigendomsrecht voor van alle informatie en gegevens bij onze
aanbiedingen verstrekt.
4. Wijzigingen in het assortiment, in onze inkoopprijzen voor wederverkopers, in onze verkoopprijzen voor
eindgebruikers en de samenstelling van de producten zijn voorbehouden.
5. Onze verkoopprijzen voor eindgebruikers zijn adviesprijzen. Door wederverkopers anders gehanteerde
verkoopprijzen vallen niet onder onze verantwoording.
 
Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 3
1. Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging of zodra wij tot levering overgaan.
2. Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst zijn van kracht voor zover schriftelijk overeengekomen.
 
Ontbinding overeenkomst
Artikel 4
1. Het staat ons vrij om van afnemer zekerheidstelling voor betaling te verlangen. Blijft verlangde
zekerheidstelling uit, dan behouden wij ons het recht voor onze leveringen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden.
2. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van de afnemer wordt de overeenkomst ontbonden
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. De afnemer is hierbij aansprakelijk voor de door ons daardoor geleden schade, waaronder ook transport-, opslag- en verzekeringskosten.
 
Verzending
Artikel 5
1. De verzending van de goederen naar de afnemer geschiedt voor ons risico en voor onze rekening. Bij een leveringsopdracht met een factuurwaarde tot het francobedrag komen de verzendkosten voor rekening van de afnemer. Voor de hoogte van het francobedrag en de verzendkosten verwijzen wij naar de actuele
prijslijst.
2. De verzending van de goederen geschiedt op de wijze die ons het meest dienstig voorkomt.
3. Indien de afnemer een andere wijze van verzending wenst, zijn de hieraan verbonden extra kosten voor
rekening van de afnemer.
 
Levering
Artikel 6
1. Wij behouden ons het recht voor om bij een bestelling beneden een bepaalde factuurwaarde bepaalde
kosten in rekening te brengen. Dit kunnen administratie-, orderbehandelings- en/of vrachtkosten zijn.
2. Indien de te leveren goederen bij eerste aanbieding niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen
door de afnemer, dan worden de goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen. Wij zijn dan gerechtigd
kosten in rekening te brengen.
3. Wij behouden ons het recht voor het verkochte in gedeelten te leveren. Alsdan zal de levering van enig
gedeelte als een zelfstandig geheel worden beschouwd en zal het factuurbedrag voor iedere deelleverantie
afzonderlijk opeisbaar zijn.
4. Wij behouden ons het recht voor levering op te schorten bij overschrijding van de kredietlimiet en totdat
alle opeisbare vorderingen zijn voldaan.
5. Verzending van producten kan uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden.
 
Wijzigen verpakking
Artikel 7
1. Behoudens het bepaalde in de op de geleverde goederen van toepassing zijnde Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening of de Warenwet, zijn wij gerechtigd de goederen in een gewijzigde verpakking
en/of eenheden te leveren.
2. Het is de afnemer niet toegestaan, dat de geleverde goederen door hem worden overgepakt of dat deze
goederen in een andere verpakking dan de ons geleverde worden verkocht.
 
Levertijd
Artikel 8
1. Indien een levertijd is overeengekomen, betreft dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2. Indien niet tijdig geleverd wordt, dient afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen.
 
Constateren gebreken
Artikel 9
1. De afnemer is gehouden te controleren of het geleverde overeenstemt met zijn bestelling of opdracht.
2. De afnemer is gehouden terstond bij aflevering het geleverde en de verpakking op eventuele tekorten of
zichtbare beschadigingen te controleren.
3. De afnemer is gehouden maatregelen te nemen om de schade ten gevolge van gebreken aan de
geleverde goederen zoveel mogelijk te beperken. De afnemer zal daarbij rekening houden met onze
belangen en onze aanwijzingen zo goed mogelijk opvolgen.
 
Reclames betreffende leveringen
Artikel 10
1. Reclames over leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst aan ons gemeld worden, onder opgaaf van redenen.
2. Reclames over artikelen met niet-zichtbare gebreken, waarvan de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, moeten binnen acht dagen na constatering aan ons gemeld worden, onder opgaaf van
redenen.
3. Reclames over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag aan ons gemeld worden.
4. Na het verstrijken van de in artikel 10.1 t/m 3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
5. De goederen waarop de reclames betrekking hebben moeten ter onzer beschikking gehouden worden.
6. De goederen waarop de reclame betrekking heeft, kunnen alleen vervangen worden nadat deze aan ons
zijn geretourneerd.
7. Indien de reclame over de levering door ons gegrond geacht wordt, worden de goederen uitsluitend
teruggenomen indien en voor zover de goederen zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij
werden afgeleverd. Producten met geopende verpakkingen worden door ons niet retour genomen.
8. Indien de reclame door ons gegrond geacht wordt, behouden wij ons het recht voor een eventueel gebrek te herstellen.
9. Indien de reclame over een levering door ons gegrond geacht wordt, heeft de afnemer alleen recht op
creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.
10. Reclames ontbinden de koopovereenkomst niet. Ze geven de afnemer niet het recht de betaling
achterwege te laten of op te schorten, ook niet in het geval dat wij op grond van redelijkheid de reclame
hebben geaccepteerd en creditering, vervanging, aanvulling of belevering zal plaatsvinden.
11. Reclames kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting
van betaling van eerdere leveringen of van nog plaats te vinden leveringen of tot annulering van de
overeenkomst.
 
Retourzendingen
Artikel 11
1. Buiten de gevallen als bepaald in artikel 10 zijn wij niet verplicht om de aan de afnemer geleverde
goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor rekening en risico van de afnemer door ons in depot gehouden.
2. Retourzending – na ongegrondbevinding van reclame – is voor rekening en risico van de afnemer, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
Betalingen
Artikel 12
1.Er is geen kredietlimiet tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Contante verkoop vindt uitsluitend plaats in Euro's. Bij betaling in andere valuta zijn wij gerechtigd
administratiekosten te berekenen.
3. Alle factuurbedragen dienen op een daartoe door ons onderaan de factuur opgegeven bank overgemaakt te worden. Bij betaling d.m.v. een cheque, postwissels of anderszins zijn wij gerechtigd administratiekosten te berekenen.
4. Alle factuurbedragen moeten netto-contant, binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
5. Indien niet binnen de termijn van dertig dagen na factuurdatum is betaald of een gedeelte niet is betaald, zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het te vorderen bedrag. Deze zal gelijk zijn aan de  wettelijke norm en worden aangepast aan de wettelijke verhogingen.
6. Bij niet tijdig betalen binnen de termijn van dertig dagen na factuurdatum zijn wij gerechtigd per verzonden  aanmaning administratiekosten in rekening te brengen.
7. Wij behouden ons het recht voor bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren van
de afnemer te verlangen, dat hij het verschuldigde voor de te leveren goederen vooruit betaalt.
8. Indien de afnemer in gebreke blijft bij het nakomen van één of meer van zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen, dan komen alle door ons te maken buitengerechtelijke incassokosten voor
rekening van de afnemer. In dat geval zullen wij de afnemer de kosten in rekening brengen, conform het
door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief.
9. Indien wij genoodzaakt zijn een gerechtelijke procedure te voeren zijn wij gerechtigd om de hieraan
verbonden gerechtelijke kosten, verhoogd met redelijke kosten voor rechtsbijstand, op de afnemer te
verhalen.
10. Indien wij genoodzaakt zijn het faillissement van de afnemer aan te vragen, dan is de afnemer alle
kosten voor het aanvragen van het faillissement verschuldigd.
11. Indien er sprake is van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de afnemer, zal  elke vordering van ons op de afnemer direct en volledig opeisbaar zijn.
12. Al hetgeen door de afnemer voldaan wordt, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen die het langst openstaan. Dit geldt ook wanneer de
afnemer meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een meer recente factuur.
 
Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13
1. Zolang het factuurbedrag en eventuele rente en bijkomende incassokosten betreffende de geleverde
goederen nog niet volledig betaald zijn, blijven de goederen ons eigendom en zijn wij gerechtigd deze weg te halen of te doen halen bij de afnemer. De afnemer verplicht zich hieraan alle medewerking te verlenen.
2. De afnemer verplicht zich medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht willen treffen en die de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale bedrijfsuitvoering.
3. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet betaalde goederen is de afnemer gehouden mee te werken aan
cessie. De afnemer is verplicht een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn afnemer.
 
Aansprakelijkheid
Artikel 14
1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het nettofactuurbedrag. De beperking ziet zowel op de gebreken van  het geleverde product zelf, als op gevolgschade, bedrijfsschade en alle overige vormen van schade.
2. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van door de
afnemer bewezen opzet of grove schuld onzerzijds.
3. Onze aansprakelijkheid betreffende de levering vervalt indien de afnemer niet binnen de gestelde
termijnen heeft gereclameerd.
4. Onze aansprakelijkheid vervalt eveneens, indien de afnemer niet overeenkomstig de instructies en
gebruiksvoorschriften, zoals die door ons op de geleverde goederen vermeld zijn, heeft gehandeld of indien
de goederen zijn overgepakt dan wel in een andere staat dan de originele zijn verstrekt.
5. Indien de afnemer consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen uit titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Productaansprakelijkheid).
 
Overmacht
Artikel 15
1. Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard dat naleving van de overeenkomst
redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht, de overeenkomst op te schorten of te annuleren en/of de leveringen te vertragen, zonder dat wij tot enige
schadevergoeding verplicht zijn.
2. Onder overmacht wordt ook verstaan: stakingen in andere bedrijven dan ons bedrijf, wilde stakingen of
politieke stakingen in ons bedrijf, een gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het
totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, evenals niet voorzienbare
stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan wij afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.
 
Merken en handelsnaam
Artikel 16
1. De afnemer mag niet, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van ons, gebruik maken van onze handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door ons worden gebezigd.
2. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van ons ten aanzien van de gebruikmaking van de
door ons gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.
3. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom blijven bij ons berusten.
 
Toepasselijk recht
Artikel 17
1. Op alle onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het
Nederlands recht van toepassing. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn opgesteld conform het NBW en getoetst door een jurist. Gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Venlo.


artikel 18
Levering en retournering

Mocht de afnemer producten willen retourneren dan kan dit binnen 14 dagen nadat deze producten bij de afnemer zijn afgeleverd. Nadat wij de melding hebben ontvangen heeft de afrnemer nog eens 14 dagen om de producten terug te sturen.  Het spreekt voor zich dat alleen ongeopende producten kunnen worden geretourneerd tenzij anders is overeen gekomen.

Producten die de afnemer heeft afgehaald kan de afnemer zelf terugbrengen. Producten die zijn bezorgd via PostNL kan de afnemer ook via PostNL terugzenden. Dit moet van te voren gemeld worden. De afnemer kan gebruik maken van ons retourformulier dat hier is te downloaden. In alle gevallen zullen wij indien de retournering is geaccepteerd binnen 14 dagen na ontvangst van de retourmelding en ontvangst van de producten het geld incl. onze verzendkosten terugstorten op uw rekening.


 
Disclaimer
©2013 Ayurveda4all. Alle rechten voorbehouden. Deze site en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk
beschermd. Het is niet toegestaan om o.a. stijl, ontwerp, software, teksten, beeldmerken of afbeeldingen te gebruiken of over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Gebruik van de informatie op deze site is voor eigen risico.
De informatie op deze site is nooit een vervanging van deskundig advies door een arts, specialist of
therapeut. We raden iedereen aan eerst een deskundig arts of therapeut te raadplegen. Zeker bij ernstige,
langdurige en terugkerende klachten is dit essentieel.
Sommige kruiden(supplementen) kunnen de werking van geneesmiddelen beïnvloeden, daarom adviseren wij om bij je (ayurvedisch) arts dit goed te bespreken en af te stemmen.
Wij adviseren vrouwen die zwanger zijn (of die zwanger willen worden) en vrouwen die borstvoeding geven, eerst te overleggen met een Ayurvedisch practitioner/arts voordat ze kruiden/supplementen gaan gebruiken. 

Lees altijd aandachtig de informatie op de verpakking en in een eventuele bijsluiter van producten die je op
onze site koopt.
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter op geen
enkele manier instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geboden informatie. Wij zijn op geen
enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen
gebaseerd op informatie op de site. De informatie op de site kan zonder aankondiging vooraf door ons
worden aangepast.
Wij doen ons best deze site steeds goed te laten functioneren en up-to-date te houden, maar kunnen
daarvoor geen garanties bieden.
Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of rechtmatigheid van sites van derden
waarheen verwezen of gelinkt wordt of voor de inhoud van artikelen en persberichten van derden. Deze zijn slechts opgenomen om bezoekers van de site van dienst te zijn.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: [email protected]

Gratis verzending

voor orders boven € 50

Veilig betalen

Biologisch en fairtrade

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.